Privatlivspolitik

igor-ovsyannykov-248222.jpg
 
 

Privatlivspolitik

Behandling af kundens personoplysninger

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Lindekilde & Partners i den forbindelse bruger kundens personoplysninger.

Typer af personoplysninger 

Lindekilde & Partners indsamler, behandler og opbevarer følgende typer af personoplysninger om kunden:

Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og evt. personnummer

Særlige kategorier af personoplysninger (såkaldt “følsomme personoplysninger”): 

Relevante helbreds- og sociale oplysninger.

Lindekilde & Partners er i forbindelse med psykologisk rådgivning som dataansvarlig i nogle tilfælde forpligtet til at indsamle, behandle og opbevare en række personoplysninger om kunden, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Formål med indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger

Lindekilde & Partners indsamler, opbevarer og behandler kundens personoplysninger til følgende formål:

– At kunne kontakte kunden, bekræfte og følge op på aftaler

– At have samtaler med kunden, føre en journal og opbevare relevante oplysninger

– At kunne tilbyde den bedst mulige rådgivning ift behov. Derfor kan der være brug for helbredsoplysninger og eventuelt sociale oplysninger

– At kunne afregne med forsikrings- eller pensionsselskaber, netværk, jobcenter, eller anden partner, der betaler kundens service

– At opfylde lovkrav (Jfr. Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser).

Lindekilde & Partners behandler kun relevante personoplysninger

Lindekilde & Partners behandler kun personoplysninger om kunden, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er beskrevet ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type oplysninger om kunden, der er relevante. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, jeg bruger. Der bruges f.eks. ikke flere oplysninger, end dem, der er brug for til det konkrete formål.

Kilder til indhentning af personoplysninger

Lindekilde & Partners indsamler normalt oplysningerne direkte fra kunden, eller får dem formidlet gennem kundens forsikringsselskab eller et mellemliggende psykolognetværk, der på kundens opfordring henvender sig med sagen. 

Der informeres til kunden såfremt Lindekilde & Partners indsamler oplysninger om kunden.

Indhentelse af samtykke til videregivelse af personoplysninger

I forbindelse med forløb gennem en forsikringsordning er der brug for at kunne videregive korte og overordnede oplysninger til forsikringsselskabet eller et samarbejdende netværk om, hvor vi er i forløbet, hvis der er behov for at søge om flere timer. Kunden vil altid blive spurgt om samtykke til at videregive oplysninger. Et samtykke er frivilligt, og man kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvendelse..

Brug kontaktoplysningerne nederst på siden,

Hvis Lindekilde & Partners ønsker at anvende kundens persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyses om det nye formål og der bedes om samtykke, før databehandlingen påbegyndes. 

Det skal nævnes, at Lindekilde & Partners har oplysningspligt i forhold til at forebygge skade, hvis det vurderes, at kunden er til fare for sig selv eller andre.

Tilbagekaldelse af samtykke i forbindelse med personoplysninger

Hvis behandlingen af kundens personoplysninger er baseret på samtykke, har kunden ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis kunden tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Opbevaring af personoplysninger og slettepolitik

Lindekilde & Partners opbevarer personoplysninger, så længe der er behov for det i forhold til forløbet.

Der er dog i nogle tilfælde i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 6 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen (Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser)

Sikkerhed

Lindekilde & Partners beskytter kundens personoplysninger og har foretaget foranstaltninger, der beskytter dennes personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kundens rettigheder

Kunden har, med lovens begrænsninger, visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, og retten til at få slettet oplysninger. I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordnede optegnelser, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i journaler, men alene rettelse, i form af tilføjelse.

Kunden har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis kunden har spørgsmål vedrørende behandlingen af kundens personoplysninger eller udnyttelsen af kundens rettigheder, så kontakt:

Lindekilde & Partners v/Autoriseret psykolog & Phd Rikke Lindekilde

Vestergade 49B, 8000 Aarhus C.

Ovenstående privatlivspolitik er revideret og opdateret i forbindelse med de nye EU-regler for opbevaring af data: Persondataforordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) af 25. maj 2018